Báo Giá iPhone
 • HÀNG MỚI VỀ

   • 8800 Gold
    New 99%
    Còn hàng
    Máy Công Ty
   • 35,000,000
   • 8800 Gold
    New 99%
    Còn hàng
   • 28,000,000
   • 6 128 Trang
    New 99%
    Còn hàng
    Zin Keng
   • 7,200,000
   • 6s+ 64 Hong
    New 100%
    LL/A. Fullbox Phụ Kiện Zin
   • 14,500,000
   • 6s+ 64 Vang
    New 100%
    Còn hàng
    LL/A. Fullbox Phụ Kiện Zin
   • 14,500,000
 • CÁC LOẠI KHÁC

   • 5s 32 Den - Trang - Vang (Sim ghep)
    New 99%
    Còn hàng
   • 2,500,000
   • 8800 Art
    Còn hàng
    98%
   • 9,000,000
   • 8800 Carbon
    New 97%
    Còn hàng
   • 11,000,000
   • 8800 Gold ( Main Carbon 4G)
    New 99%
    Còn hàng
   • 15,000,000
   • 8800 Gold Art (Renew)
    Còn hàng
    Fullbox - Renew
   • 14,000,000
 • IPAD CÁC LOẠI (3G--4G)...BH 1 THÁNG

   • Air1 16 Den 4G
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,400,000
   • Mini4 16 Vang 4G
    New 99%
    Còn hàng
   • 8,000,000
 • HÀNG CŨ ZIN CÁC LOẠI...BH 1 THÁNG

   • 5s 16 Vang
    New 99%
    Còn hàng
   • 3,800,000
   • 6 128 Trang
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,300,000
   • 6 16 Den
    New 99%
    Tạm hết
   • 0
   • 6 16 Trang
    New 99%
    Còn hàng
   • 6,000,000
   • 6 16 Vang
    New 99%
    Còn hàng
   • 6,100,000
   • 6 64 den
    New 99%
    Còn hàng
   • 6,500,000
   • 6 64 Trang
    New 99%
    Còn hàng
   • 0
   • 6 64 Vang
    New 99%
    Còn hàng
   • 6,800,000
   • 6+ 16 Den
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,400,000
   • 6+ 16 Trang
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,500,000
   • 6+ 16 Vang
    New 99%
    Tạm hết
   • 0
   • 6+ 64 Den
    New 99%
    Còn hàng
   • 8,400,000
   • 6+ 64 Trang
    New 99%
    Còn hàng
   • 8,500,000
   • 6+ 64 Vang
    New 99%
    Còn hàng
   • 9,100,000
   • 6+ 64 Vang
    New 99%
    Còn hàng
   • 9,100,000
   • 6s 16 Den
    New 99%
    Tạm hết
   • 7,600,000
   • 6s 16 Hong
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,900,000
   • 6s 16 Trang
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,600,000
   • 6s 16 Vang
    New 99%
    Còn hàng
   • 8,100,000
   • 6s 64 Den
    New 99%
    Còn hàng
   • 9,500,000
   • 6s 64 Hong
    New 99%
    Còn hàng
   • 10,000,000
   • 6s+ 16 Den
    New 99%
    Tạm hết
   • 0
   • 6s+ 16 Hong
    New 99%
    Còn hàng
   • 9,700,000
   • 6s+ 16 Trang
    New 99%
    Còn hàng
   • 9,300,000
   • 6s+ 16 Vang
    New 99%
    Còn hàng
   • 9,800,000
   • 6s+ 64 Den
    New 99%
    Còn hàng
   • 11,700,000
   • 6s+ 64 Hong
    New 99%
    Còn hàng
   • 12,300,000
   • 6s+ 64 Vang
    New 99%
    Còn hàng
   • 12,500,000
   • 7 128 Den
    New 99%
    Còn hàng
    Zin Keng
   • 14,000,000
   • 7 128 Trang
    New 99%
    Còn hàng
    Zin Keng
   • 13,900,000
   • 7 128 Vang
    New 99%
    Còn hàng
    Zin Keng
   • 14,000,000
   • 7 32 Den
    New 99%
    Còn hàng
   • 12,800,000
   • 7+ 128 Den
    New 99%
    Còn hàng
   • 18,500,000
   • 7+ 128 Hong
    New 99%
    Còn hàng
    Zin Keng
   • 18,400,000
   • 7+ 128 Trang
    New 99%
    Còn hàng
    Zin Keng
   • 18,400,000
   • 7+ 128 Vang
    New 99%
    Còn hàng
    Zin Keng
   • 18,500,000
   • 7+ 256 Den
    New 99%
    Còn hàng
    Zin Keng
   • 19,500,000
   • 7+ 256 Hong
    New 99%
    Còn hàng
    Zin Keng
   • 19,400,000
   • 7+ 256 Trang
    New 99%
    Còn hàng
    Zin Keng
   • 19,400,000
   • 7+ 256 Vang
    New 99%
    Còn hàng
    Zin Keng
   • 19,500,000
   • 7+ 32 Den
    New 99%
    Tạm hết
   • 16,500,000
   • 7+ 32 Hong
    New 99%
    Còn hàng
    Zin Keng
   • 16,400,000
   • 7+ 32 Trang
    New 99%
    Còn hàng
    Zin Keng
   • 16,400,000
   • 7+ 32 Vang
    New 99%
    Còn hàng
    Zin Keng
   • 16,500,000
 • HÀNG THAY VỎ CÁC LOẠI...BH 1 THÁNG

   • 5s 16 Den
    New 99%
    Còn hàng
   • 3,300,000
   • 5s 16 Trang
    New 99%
    Còn hàng
   • 3,400,000
   • 5s 16 Vang
    New 99%
    Còn hàng
   • 3,500,000
   • 5s 32 Vang
    New 99%
    Còn hàng
   • 3,700,000
   • 5s 64 Vang
    New 99%
    Còn hàng
   • 3,800,000
   • 6 16 Den
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,300,000
   • 6 16 Trang
    New 99%
    Tạm hết
   • 5,400,000
   • 6 16 Vang
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,500,000
   • 6 64 Den
    New 99%
    Còn hàng
   • 6,200,000
   • 6 64 Trang
    New 99%
    Tạm hết
   • 0
   • 6 64 Vang
    New 99%
    Còn hàng
   • 6,600,000
   • 6+ 16 Den
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,200,000
   • 6+ 16 Trang
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,300,000
   • 6+ 16 Vang
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,700,000
   • 6+ 64 Den
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,900,000
   • 6+ 64 Trang
    New 99%
    Còn hàng
   • 8,400,000
   • 6+ 64 Vang
    New 99%
    Tạm hết
   • 0
 • HÀNG NẤU MỚI - CÁC LOẠI BH 1 NĂM

   • 5s 16 Den
    Còn hàng
   • 3,800,000
   • 5s 16 Trang
   • 3,800,000
   • 5s 16 Vang
    Còn hàng
   • 4,000,000
   • 5s 32 Vang
    Còn hàng
   • 4,200,000
   • 5s 64 Vang
    Còn hàng
   • 4,400,000
   • 6 16 Den
    Còn hàng
   • 6,300,000
   • 6 16 Trang
    Còn hàng
    Renew - Fullbox
   • 6,400,000
   • 6 16 Vang
    Còn hàng
   • 6,500,000
   • 6 64 Den
    Còn hàng
    Renew - Fullbox
   • 7,000,000
   • 6 64 Vang
    Tạm hết
   • 7,400,000
   • 6+ 16 Den
    New 100%
    Tạm hết
    Renew - Fullbox
   • 0
   • 6+ 16 Gold
    New 100%
    Tạm hết
    Renew - Fullbox
   • 0
   • 6+ 64 Den
    New 100%
    Còn hàng
    Renew - Fullbox
   • 8,800,000
   • 6+ 64 Vang
    New 100%
    Còn hàng
    Renew - Fullbox
   • 9,400,000
 • HÀNG CHƯA ACTIVE - FULL BẢO HÀNH

   • 6s + 64 Trang
    New 100%
    Còn hàng
    LL/A. Fullbox Zin all
   • 14,500,000
   • 6s 128 Vang
    New 100%
    Còn hàng
    Fullbox. Zin All
   • 13,200,000
   • 6s+ 128 Hong
    New 100%
    Còn hàng
    LL/A . Fullbox zin all
   • 15,300,000
   • 6s+ 64 Hong
    New 100%
    Còn hàng
    LL/A. Fullbox Phụ Kiện Zin
   • 14,500,000
   • 6s+ 64 Vang
    New 100%
    Còn hàng
    LL/A. Fullbox Phụ Kiện Zin
   • 14,600,000
   • 7 32 Den
    New 100%
    Còn hàng
    LL/A . Fullbox Zin All
   • 15,800,000
   • 7 32 Hong
    New 100%
    Còn hàng
    LL/A. Fullbox Zin all
   • 15,800,000
   • 7 Plus 128 Hong
    New 100%
    Còn hàng
   • 20,800,000
   • 7 Plus 128 Jet Black
    New 100%
    Còn hàng
    EU/A. Fullbox Phụ Kiện Zin
   • 20,700,000
   • 7 Plus 128 Nhám
    New 100%
    Còn hàng
    EU/A. Fullbox Phụ Kiện Zin
   • 20,800,000
   • 7 Plus 128 Trang
    New 100%
    Còn hàng
   • 20,800,000
   • 7 Plus 128 Vang
    New 100%
    Còn hàng
    LL/A. Fullbox Zin all
   • 20,800,000
   • 7 Plus 256 Jet Black
    New 100%
    Còn hàng
    LL/A . Fullbox Phụ Kiện Zin
   • 22,000,000
   • 7 Plus 32 Hồng
    New 100%
    Còn hàng
    Fullbox Phụ Kiện Zin
   • 18,600,000
   • 7 Plus 32 Nhám
    New 100%
    Còn hàng
    LL/A . EU/A. Fullbox Phụ Kiện Zin
   • 18,600,000
   • 7 Plus 32 Vàng
    New 100%
    Còn hàng
    Fullbox Phụ Kiện Zin
   • 18,600,000
 • NHÀ THUÊ

   • 174 + 176 TÔN ĐẢN PHƯỜNG 8 QUẬN 4 . SÀN: 200M2. 1 TRỆT . 1 LỬNG. 2 LẦU . NGANG 6. DÀI 33 . NỞ HẬU 8M
    Còn hàng
    THUÊ: 120.000.000VNĐ/ 1 THÁNG - Call: Ms.Hân 0908.736.736
   • 120,000,000
   • 36A ĐƯỜNG XÓM CHIẾU . P.13 Q.4 NGANG 3,3m. DÀI 21M. NỞ HẬU 3,5M . 1 TRỆT .3 LẦU . 6 PHÒNG NGỦ
    Còn hàng
    THUÊ: 35.000.000VNĐ/ 1 THÁNG - Call: Ms.HÂN 0908.736.736
   • 35,000,000
 • NHÀ BÁN

   • 111/5 ĐƯỜNG XÓM CHIẾU. PHƯỜNG 16 QUẬN 4. 55m2. 1 TRỆT 1 LẦU. NHÀ MỚI XÂY
    Còn hàng
    DANG CHO THUÊ 13trieu/1Thang
    Call : Mr.Tuan 0965666666 - 01683333333
   • 3,300,000,000
   • 122/27/118 TÔN ĐẢN PHƯỜNG 8 QUẬN 4 . NGANG 3 x DÀI 16 ( 1 TRỆT . 1 LẦU )
    Còn hàng
    DANG CHO THUÊ 5trieu/1Thang
    Call : Mr.Tuan 0965666666 - 01683333333
   • 1,800,000,000
   • 174 + 176 TÔN ĐẢN P.8 Q.4 SÀN: 200M2. NGANG 6 x DÀI 33 . NỞ HẬU 8M ( 1 TRỆT . 1 LỬNG. 2 LẦU )
    Còn hàng
    Call : Mr.Tuan 0965666666 - 01683333333
   • 25,000,000,000
   • 266/40/15 TÔN ĐẢN PHƯỜNG 8 QUẬN 4 . NGANG 2 x DÀI 9 ( 1 TRỆT . 1 LẦU )
    Còn hàng
    DANG CHO THUÊ 3tr3/1Thang.
    Call : Mr.Tuan 0965666666 - 01683333333
   • 800,000,000