Báo Giá iPhone
 • HÀNG MỚI VỀ

   • 6s+ 16 Den
    New 100%
    Còn hàng
    Chưa Active - Fullbox Zin All
   • 11,800,000
   • 6s+ 16 Trang
    New 100%
    Còn hàng
    Chưa Active - Fullbox Zin All
   • 11,800,000
   • 7 128 RED (Đỏ)
    New 100%
    Còn hàng
    CALL: 0918.444.444
   • 0
   • 7+ 128 RED (Đỏ)
    New 100%
    Còn hàng
    CALL: 0918.444.444
   • 0
   • 7+ 256 RED (Đỏ)
    New 100%
    Còn hàng
    CALL: 0918.444.444
   • 0
 • CÁC LOẠI KHÁC

   • 8800 Gold
    New 99%
    Còn hàng
   • 25,000,000
   • 5s 32 (Sim ghep)
    New 99%
    Còn hàng
   • 2,000,000
   • 8800 Gold Art (Renew)
    Còn hàng
    Fullbox - Renew
   • 13,000,000
 • HÀNG CHƯA ACTIVE - ĐỔI BẢO HÀNH

   • 6s+ 64 Den
    New 100%
    Còn hàng
    Fullbox, Zin All
   • 11,900,000
   • 7+ 32 Den
    New 100%
    Còn hàng
    Fullbox Zin All
   • 16,100,000
 • IPAD CÁC LOẠI (3G--4G)...BH 1 THÁNG

   • Air2 16 Vang
    New 99%
    Còn hàng
    Zin Keng
   • 7,800,000
   • Air2 32 Den
    New 99%
    Còn hàng
   • 9,000,000
   • Air2 32 Trang
    New 99%
    Còn hàng
   • 9,200,000
   • Air2 32 Vang
    New 99%
    Còn hàng
   • 9,500,000
   • IPad 4 16 Trang
    New 99%
    Còn hàng
   • 4,300,000
   • Ipad 4 32 Trang
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,000,000
 • HÀNG CŨ ZIN CÁC LOẠI...BH 1 THÁNG

   • 5s 16 Trang
    New 99%
    Còn hàng
   • 3,200,000
   • 5s 16 Vang
    New 99%
    Còn hàng
   • 3,300,000
   • 5s 32 Den
    New 99%
    Còn hàng
   • 3,400,000
   • 5s 32 Trang
    New 99%
    Còn hàng
   • 3,700,000
   • 5s 32 Vang
    New 99%
    Còn hàng
   • 3,700,000
   • 6 16 Den
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,500,000
   • 6 16 Trang
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,600,000
   • 6 16 Vang
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,700,000
   • 6 64 Vang
    New 99%
    Còn hàng
   • 6,500,000
   • 6+ 16 Den
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,200,000
   • 6+ 16 Trang
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,200,000
   • 6+ 16 Vang
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,800,000
   • 6+ 64 Trang
    New 99%
    Còn hàng
   • 8,800,000
   • 6s 16 Hong
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,200,000
   • 6s 16 Vang
    New 99%
    Còn hàng
    99%
   • 7,600,000
   • 6s 32 Den
    New 99%
    Còn hàng
   • 9,200,000
   • 6s 32 Den
    New 99%
    Còn hàng
   • 9,000,000
   • 6s 64 Den
    New 99%
    Còn hàng
   • 9,300,000
   • 6s 64 Hong
    New 99%
    Còn hàng
   • 9,700,000
   • 6s 64 Trang
    New 99%
    Còn hàng
   • 9,300,000
   • 6s 64 Vang
    New 99%
    Còn hàng
   • 9,800,000
   • 6s+ 128 Hong
    New 99%
    Còn hàng
   • 12,400,000
   • 6s+ 16 Den
    New 99%
    Còn hàng
   • 8,800,000
   • 6s+ 16 Hong
    New 99%
    Còn hàng
   • 9,000,000
   • 6s+ 16 Trang
    New 99%
    Còn hàng
   • 8,800,000
   • 6s+ 16 Vang
    New 99%
    Còn hàng
   • 9,100,000
   • 6s+ 64 Den
    New 99%
    Còn hàng
   • 11,100,000
   • 6s+ 64 Hong
    New 99%
    Còn hàng
   • 12,000,000
   • 6s+ 64 Vang
    New 99%
    Còn hàng
   • 12,000,000
   • 7 128
    New 99%
    Còn hàng
   • 13,600,000
   • 7 32
    New 99%
    Còn hàng
   • 12,400,000
   • 7+ 128 Jet
    New 99%
    Còn hàng
   • 17,000,000
   • 7+ 32
    New 99%
    Còn hàng
   • 15,200,000
 • HÀNG THAY VỎ CÁC LOẠI...BH 1 THÁNG

   • 5s 16 Vang
    New 99%
    Còn hàng
   • 3,100,000
   • 5s 32 Den
    New 99%
    Còn hàng
   • 3,500,000
   • 5s 32 Trang
    New 99%
    Còn hàng
   • 3,500,000
   • 5s 32 Vang
    New 99%
    Còn hàng
   • 3,700,000
   • 6 16 Trang
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,300,000
   • 6 16 Vang
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,500,000
   • 6+ 16 Den
    New 99%
    Còn hàng
   • 6,900,000
   • 6+ 16 Trang
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,000,000
   • 6+ 16 Vang
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,300,000
   • 6+ 64 Vang
    New 99%
    Còn hàng
   • 8,800,000
 • HÀNG NẤU MỚI - CÁC LOẠI BH 1 NĂM

   • 5s 16 Vang
    New 100%
    Còn hàng
   • 3,700,000
   • 5s 32 Den
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW Fullbox
   • 4,100,000
   • 5s 32 Trang
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW Fullbox
   • 4,100,000
   • 5s 32 Vang
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW Fullbox
   • 4,500,000
   • 6 16 Trang
    New 100%
    Còn hàng
    Renew - Fullbox
   • 5,800,000
   • 6 16 Vang
    New 100%
    Còn hàng
    Renew - Fullbox
   • 6,000,000
   • 6+ 16 Den
    New 100%
    Còn hàng
    Renew - Fullbox
   • 7,400,000
   • 6+ 16 Gold
    New 100%
    Còn hàng
    Renew - Fullbox
   • 7,800,000
   • 6+ 16 Trang
    New 100%
    Còn hàng
    Renew - Fullbox
   • 7,500,000
   • 6+ 64 Vang
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW, Fullbox
   • 9,400,000
 • HÀNG CHƯA ACTIVE - FULL BẢO HÀNH

   • 6s 32 Den
    New 100%
    Còn hàng
    Fullbox. Zin All
   • 12,400,000
   • 6s+ 16 Den
    New 100%
    Còn hàng
    Fullbox Zin All
   • 11,600,000
   • 6s+ 16 Trang
    New 100%
    Còn hàng
    LL/a. Fullbox Zin All
   • 11,600,000
   • 6s+ 64 Vang
    New 100%
    Còn hàng
    Fullbox Zin All
   • 14,300,000
   • 7 128 Den
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All
   • 17,400,000
   • 7 128 Jet
    New 100%
    Còn hàng
    Fullbox. Zin All
   • 17,400,000
   • 7 128 RED ( Đỏ )
    New 100%
    Còn hàng
    Fullbox, Zin All. CALL: 0918 444 444
   • 19,300,000
   • 7 128 Trang
    New 100%
    Còn hàng
    Fullbox. Zin All
   • 17,400,000
   • 7 128 Vang
    New 100%
    Còn hàng
    Fullbox. Zin All
   • 17,400,000
   • 7 256
    New 100%
    Còn hàng
    Fullbox. Zin All
   • 18,400,000
   • 7 256 RED (Đỏ)
    New 100%
    Còn hàng
    Fullbox. Zin All. Call: 0918 444 444
   • 21,300,000
   • 7 32 Den
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All
   • 14,900,000
   • 7 32 Hong
    New 100%
    Còn hàng
    Fullbox . Zin All
   • 14,900,000
   • 7 32 Vang
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox . Zin All
   • 14,900,000
   • 7+ 128 Den
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All
   • 19,900,000
   • 7+ 128 Hong
    New 100%
    Còn hàng
    Fullbox. Zin All
   • 20,000,000
   • 7+ 128 Jet
    New 100%
    Còn hàng
    Fullbox. Zin All
   • 19,800,000
   • 7+ 128 RED ( Đỏ )
    New 100%
    Còn hàng
    ZP/A. Fullbox, Zin All. CALL: 0918 444 444
   • 22,100,000
   • 7+ 128 Trang
    New 100%
    Còn hàng
    Fullbox. Zin All
   • 20,000,000
   • 7+ 128 Vang
    New 100%
    Còn hàng
    Fullbox. Zin All
   • 20,000,000
   • 7+ 256 Den
    New 100%
    Còn hàng
    Fullbox. Zin All
   • 20,900,000
   • 7+ 256 Hong
    New 100%
    Còn hàng
    Fullbox. Zin All
   • 21,100,000
   • 7+ 256 Jet
    New 100%
    Còn hàng
    Fullbox. Zin All
   • 20,700,000
   • 7+ 256 RED ( Đỏ )
    New 100%
    Còn hàng
    ZP/A. Fullbox. Zin All . CALL: 0918 444 444
   • 25,300,000
   • 7+ 256 Trang
    New 100%
    Còn hàng
    Fullbox. Zin All
   • 21,100,000
   • 7+ 256 Vang
    New 100%
    Còn hàng
    Fullbox. Zin All
   • 21,100,000
   • 7+ 32 Den
    New 100%
    Còn hàng
    LL/A. Fullbox Zin All
   • 17,900,000
   • 7+ 32 Hong
    New 100%
    Còn hàng
    Fullbox. Zin All
   • 17,500,000
   • 7+ 32 Trang
    New 100%
    Còn hàng
    Fullbox. Zin All
   • 18,000,000
   • 7+ 32 Vang
    New 100%
    Còn hàng
    LL/A. Fullbox Zin All
   • 18,000,000
 • NHÀ THUÊ

   • 174 + 176 TÔN ĐẢN PHƯỜNG 8 QUẬN 4 . SÀN: 200M2. 1 TRỆT . 1 LỬNG. 2 LẦU . NGANG 6. DÀI 33 . NỞ HẬU 8M
    Còn hàng
    THUÊ: 120.000.000VNĐ/ 1 THÁNG - Call: Ms.Hân 0908.736.736
   • 120,000,000
   • 174 + 176 TÔN ĐẢN PHƯỜNG 8 QUẬN 4 . SÀN: 200M2. NGANG 6. DÀI 33 ( NỞ HẬU 8M )
    Còn hàng
    THUÊ: 120.000.000VNĐ/ 1 THÁNG - Call: Ms.Hân 0908.736.736
   • 50,000,000
 • NHÀ BÁN

   • 111/5 ĐƯỜNG XÓM CHIẾU. PHƯỜNG 16 QUẬN 4. 55m2. 1 TRỆT 1 LẦU. NHÀ MỚI XÂY
    Còn hàng
    DANG CHO THUÊ 13trieu/1Thang
    Call : Mr.Tuan 01683333333
   • 3,300,000,000
   • 122/27/118 TÔN ĐẢN PHƯỜNG 8 QUẬN 4 . NGANG 3 x DÀI 16 ( 1 TRỆT . 1 LẦU )
    Còn hàng
    DANG CHO THUÊ 5trieu/1Thang
    Call : Mr.Tuan 01683333333
   • 1,800,000,000
   • 174 + 176 TÔN ĐẢN P.8 Q.4 SÀN: 200M2. NGANG 6 x DÀI 33 . NỞ HẬU 8M ( 1 TRỆT . 1 LỬNG. 2 LẦU )
    Còn hàng
    Call : Mr.Tuan 01683333333
   • 28,000,000,000
   • 266/40/15 TÔN ĐẢN PHƯỜNG 8 QUẬN 4 . NGANG 2 x DÀI 9 ( 1 TRỆT . 1 LẦU )
    Còn hàng
    DANG CHO THUÊ 3tr3/1Thang.
    Call : Mr.Tuan 01683333333
   • 800,000,000